Tijdlijn

In het jaar 1953 werd door de kerkeraad van de N.H. Nieuwe kerkwijk besloten, om vanwege de forse uitbreiding van Zeist-Noord over te gaan tot het opzetten van pastoraal werk aldaar en de mogelijkheid te zoeken voor het houden van bijeenkomsten. Als wijknaam werd gekozen wijknaam ‘Dijnselwijk’. Hiervoor werd benoemt de eerwaarde heer vicaris J.W.B. Smit. Gestart werd met avondvespers om 19.00 uur – zeker aantrekkelijk voor de jongeren -, in de hal van de Willem Schmidtlaan school (thans de Chr. Basisschool ‘de Wegwijzer’). Aanvankelijk met een kleine groep begonnen, werd alras een bezoekers aantal van 80 tot 100 geteld. Eenvoudige diensten, en gezongen werd er met piano begeleiding. Ook het gemeenteleven komt onder leiding van vicaris Smit tot bloei en de groeiende gemeenschap wil graag een zelfstandige wijkgemeente worden.

Oudejaarsavond 1955 is er wat te vieren een eigen luidklok word in gebruik genomen.

Ja, en die piano! Gedacht wordt aan een orgel, en met een startkapitaal van Fl 2,50 en een gift van Fl 1.- een gulden was het orgelfonds een feit. 1956!!
Vicaris Smit wordt benoemd tot Vloot predikant en neemt op 15 April 1956 afscheid van zijn gemeente. De C.K. benoemd vervolgens Vic R. Wissink tot opvolger. De gemeente groeit door en er wordt overgegaan op morgendiensten.

Bezette stoelen? Op 28 oktober zijn er 144 en op 4 december 1957 zijn er al 156 bezoekers; C.K. besluit er 50 extra stoelen toe te voegen. De kerkdiensten zijn nog steeds niet officieel. En er is nog steeds geen eigen wijkpredikant. Avondmaalsdiensten worden gehouden in de Sionskerk, waaronder de wijk thans ressorteert. In de herfst van dit jaar tellen wij 50 catechisanten, waarvan er 20 belijdenis zullen doen.

De Eerwaarde heren komen en gaan: Vic Wissink vertrekt op 1 april 1958 neemt hij afscheid en reeds op 20 April 1958 doet Vic v.d. Wolk zijn intrede. M.i.v. 1 Oktober 1958 worden de avonddiensten officiële kerkdiensten en wordt de wijkgemeente dus zelfstandig. De gemeenteraad Zeist wijst eindelijk grond aan voor het bouwen van een semi-permanent wijkgebouw.
Op 21 december 1958 wordt voor de eerste keer het H. Avondmaal gevierd in de hal van de school met een gastpredikant.
Een bouwfonds voor een definitieve kerk is er ook al eind december 1958 is er FL 1.442,75 in kas.

Februari 1959: Ouderling Grisel heeft een Avondmaalsstel en een doopvont vervaardigd, van ‘tin’ en dit wordt nu door de dameskrans ‘Klimop’ aangeboden.
De vergunningen voor het (nood)wijkgebouw zijn binnen en verrijst dus spoedig langs de Joh. Postlaan naast de school. Het wordt op 23 Sept 1959 officieel in gebruik genomen.
Voor een echt kerkgebouw wordt ter versterking van het bouwfonds een steentjes-actie in het leven geroepen, naar later bleek ‘succesvol.
Op 4 oktober 1959 wordt de eerste morgendienst gehouden. Bloeiende activiteiten bij de jeugd er zijn al diverse clubs ingedeeld naar leeftijd, het wijkgebouw bewijst dus goede diensten.

Vic. v.d. Wolk neemt afscheid en vertrekt naar Oudeschoot in januari 1960, en weer geen predikant, maar Vic. M. Ruster komt naar Zeist. In juni 1960 dreigt de kerkenraad aan bloc af te treden als er nu niet spoedig wordt overgegaan tot het vormen van een 7e predikantsplaats t.b.v de Dijnselwijk. Het Staatsliedenkwartier wordt aan de wijk toegevoegd. Onder de naam ‘Dijnselwijk – Staatsliedenkwartier’. Op 7 Oktober 1960 valt het besluit van de C.K. de 7e Predikantsplaats is een feit.

In januari 1961 wordt beroep uit gebracht op Ds. H. Hoekstra uit Vroomshoop. Op 18 Februari 1961 neemt Ds. Hoekstra neemt beroep aan. Ds. C. Hooykaas is consulent. Op 17 mei 1961 doet Ds. H. Hoekstra zijn intrede.
30 Juni 1961 werd besloten de ‘Deinzenwijk’ om te dopen in ‘Pauluswijk’ hetgeen op 30 augustus 1961 werd gewijzigd in ‘Panwijk’.

We schrijven 1962. Het steentjesfonds en andere activiteiten hebben inmiddels ƒ 8.000,- opgebracht en groeit nog steeds. Ds. Hoekstra is benoemd tot bouwpastor en de vraag naar een kerkgebouw groeit steeds meer.

Gestart wordt in gebouw ‘Hebron’ met kinderkerk-diensten dat worden later kindernevendiensten. Dan op 30 augustus 1964 komt voor de eerste keer de bouwcommissie Panwijk in vergadering bijeen in aanwezigheid van de architect dhr L. Visser. Deze krijgt de voorlopige opdracht een schetsplan te maken voor het opgegeven terrein, van een kerkzaal en enige bijruimtes. Heel veel vergaderingen volgen elkaar op waarvan gelukkig nog enkele notulen bewaard zijn gebleven, ook dikke rapporten waaruit blijkt dat het niet zo eenvoudig is om een kerkgebouw te bouwen die aan de vele verschillende eisen uiteindelijk toch voldoen.
Tekeningen komen op tafel, de bouwplannen nemen vormen aan dus moet er ook gekozen worden voor een naam voor het nieuw te bouwen kerkgebouw, ook omdat de wijk steeds verder uitbreid door de toevoeging van de nieuwbouw wijk ‘Vollenhove’ gaat de naam ‘Panwijk’ niet meer zo!!

Op 25 Januari 1970 besluit de kerkemraad om de kerk de naam ‘Shalomcentrum’ en de wijk de naam ´Shalomgemeente’ te geven.
Eindelijk!! op 15 juni 1970 geeft het College van Kerkvoogden de toestemming tot de bouw van het ‘Shalomcentrum’.
Het ontwerp is van het Architectenbureau: Visser en Van Noortwijk. Op 20 september 1970 vindt de aanbesteding plaats en op 6 oktober wordt de gunning verleend aan Bouwbedrijf Van Wal en Steeds te Utrecht. Voor de prijs van ƒ 325.435,- incl BTW.
Reeds op 15 november 1970 start de aannemer met de bouw en waar men zich nu druk over gaat maken is de inrichting, stoelen, kasten, vloerbedekking, enz. enz. De dameskring ‘klimop’ stelt zich garant voor de stoelen.
De Jeugdclubs voor een wandkleed, een gemeentelid vervaardigd met zijn leerlingen het meubilair voor het liturgisch centrum.
Ouderling Grisel voltooid het eerder gemaakte Avondmaalsstel en Ouderling Geene vervaardigd de fraaie Menora geheel volgens de richtlijnen uit de Bijbel Exodus 37: 17 – 24.
Kortom vele handen waren bezig om het kerkelijk centrum te bouwen en te verfraaien.

Een orgel moest er natuurlijk ook komen, geld ervoor was en werd ingezameld via eerder genoemde fondsen.
De feiten zeggen meer!! Her en der wordt gezocht, de ene te duur de andere niet geschikt, tenslotte slaagde men in Deyloord bij Wassenaar. Een van Vulpen-orgel, zeer geschikt voor het Shalomcentrum en wordt door de firma v. Vulpen gerestaureerd, afgeleverd voor de opening.

Eindelijk is het zover, op zaterdag 21 augustus 1971 vindt de officiële opening plaats van het Shalomcentrum, en zondag 22 september 1971 de eerste kerkdienst, geleid door Ds. Hoekstra. De week erna is het centrum open voor bezichtiging.

In 1971 wordt op Ds. Hoekstra een uitgebracht door de classis Doetinchem tot predikant in B.G.W. werkzaamheden in ‘Den Ooiman’. Hij neemt dit beroep aan en neemt op 16 januari 1972 afscheid van de Shalomgemeente.

Een tijd van zoeken volgt met succes want op 2 juli van dit jaar doet Ds. P. Warners zijn intrede.
De gemeente blijft groeien, ook door de voortgaande nieuwbouw. Reeds in 1974 vond een uitbreiding van het gebouw plaats. Achter de grote zaal, werd een gestapelde zaal neergezet t.w een iets verdiept lokaal met idem bovenbouw, compleet met een berging annex meterkast en noodvoorzieningen.
Dit complex kreeg ook een eigen ingang en was dus afzonderlijk maar ook van binnen uit bereikbaar. Hier werden de jeugdclubs ondergebracht, maar ook wel gebruik als nood schoollokalen.
In samenwerking met Dijnselburg Parochie wordt gestart met vespervieringen in de stille week, enige jaren later zal ook de Bergweg-gemeente zich hier bij voegen.

In 1980 neemt Ds Warners afscheid van Zeist en vertrekt naar Veenendaal. Weer volgt een vacature tijd dit keer ruim een jaar, pas op 5 Juli 1981 doet Ds. P. Pannekoek uit Twello zijn intrede in Zeist. Naast de al eerder genoemde kindernevendienst, komt er nu ook een jongerennevendienst, die goed bezocht wordt.

In 1981 worden meer nieuwe items ingevoerd, b.v. in de maand november, de 8e een kansel ruil tussen de Dijnselburg Parochie en de Shalomgemeente, (vermeld in de krant) de 11e de kerkenraad bespreekt het onderwerp ‘Kinderen aan het H. Avondmaal’en op de 29e een gezamenlijke Avondmaalsviering met leden van de Bergwegkerk. o.l.v. Ds. Bonestroo en Ds. Pannekoek. Bijzondere gebeurtenissen.

In 1984 worden de banden tussen de Shalomgemeente en de Bergweggemeente verder aangehaald. Kanselruil en gezamenlijke kerkenraadsvergadringen worden nu en dan gehouden, ook de catechese, in het jaarverslag staat “het S.O.W.-proces lijkt onomkeerbaar.

1985. Het gezamenlijk sectiewerk komt tot stand en werkt heel goed.

Voorts is er weinig te melden tot eind 1989.

Ds. Pannenkoek neemt een beroep aan naar Houten per 14 januari 1990. Een vacaturetijd volgt met als consulent Dr. M. Barnard. Echter op 2 september 1990 doet Ds. J. (Titus) Woltinge zijn intrede in Zeist, afkomstig uit de Herv. gem. Goor.

De zendingscommissies van beide kerken vormen gezamenlijk een ZWO-groep. Het SOW gebeuren begint meer vorm te krijgen b.v. met kanselruil. Ds Woltinge gaat nu 6 morgen- en 6 avonddiensten voor in de Bergwegkerk, terwijl er 6 morgendiensten door de gereformeerde predikant vervuld worden in het Shalomcentrum. Dit alles in 1991. Ook gezamenlijke groot-huisbezoeken komen steeds meer voor.

In april 1992 nemen wij naast het Liedboek v.d. Kerken ook het boekje ‘Geroepen om te zingen’ in gebruik.
Na heel zorgvuldig overleg komt eind 1993 een erkenningsmodel tot stand met doel een totaal samengaan van de twee gemeentes.

In september 1995 realiseren wij ons, dat ons Centrum volgend jaar 25 jaar bestaat, reden tot een feestje.
Veel werk wordt verzet, en op zondag 29 september 1996 komen uit alle windstreken gemeente- en oud-gemeenteleden naar het Shalomcentrum. Bij elkaar om te vieren en te danken voor al het goede wat wij hier mochten ontvangen.

Er volgt nu een rustige tijd waarin wij als gemeentes naar elkaar toe groeien, zei het met kleine stapjes zoals in de zomermaand om en om van de kerkgebouwen gebruik maken, verder nog steeds kanselruil, gezamenlijke vergaderingen van moderamina en kerkenraden.

Dan volgt het jaar 2000, eind april geeft Ds. Woltinge te kennen een beroep naar Amersfoort te willen aannemen, wat hij dan ook doet. Op zondag 18 juni neemt hij afscheid van onze gemeente.

Dan volgt weer een vacaturetijd geleid door Ds. Sytsema, weer wordt een profielschets gemaakt en beroepingscommissie ingesteld. Op de advertentie komen goede reacties binnen en na horen en ontmoeten wordt uiteindelijk een beroep uitgebracht op Ds. Agnes Gilles uit Westzaan na goedkeuring van de Algemene Kerkenraad.
Op 22 februari 2001 wordt de beroepingsbrief overhandigd en 6 maart wordt zij tijdens een gemeenteavond voorgesteld. Aan het eind van deze avond deelt Agnes mede het beroep naar de Shalomgemeente te aanvaarden.
Op zondag 10 Juni 2001 doet zij als eerste vrouwelijke Hervormde predikant haar intrede, met als bevestiger Ds. Henk Bonenstroo.

De tijd veranderd snel voor wat betreft gebouwen, na veel overleg wordt door de raden en gemeente besloten het Shalomcentrum, na een verbouwing te gaan gebruiken als gezamenlijk kerkgebouw. Wat echter niemand had voorzien, dat hoogmogende heren een ander besluit namen: Shalom wordt verkocht, de Bergwegkerk (inmiddels NoorderLicht-kerk) wordt het gezamenlijke kerkgebouw.

De Stille week van 2004 wordt nog in het Shalomcentrum gehouden de laatste dienst op Stille Zaterdag 10 april 2004. Wij namen mee naar het nieuwe onderkomen: de Statenbijbel, de Menorah en het Orgel. 1e Paasdag 2004 was dan tevens de start van de nieuwe gemeente.

Hoe het verder is gegaan kunt U dus vinden in de geschiedenis van de NoorderLicht-gemeente Zeist.

Ik hoop dat je met deze gegevens iets kunt doen, eventule vragen wil ik best naar vermogen beantwoorden.

Hans Elgeti